Όροι Χρήσης

Ορισμοί και όροι xρήσης:

Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων οι παρακάτω ορολογίες και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

e-commerce website pest.gr - μια εικονική πηγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και πώληση αγαθών εξ αποστάσεως παρέχεται μετά από ρητή αίτησή από τον Πελάτη.

"Αγοραστής" - ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στο χώρο για να κάνει μια παραγγελία.

"Πελάτης" είναι άτομο (άνω των 18 ετών και δεν έχει τεθεί σε επιτροπεία) ή οντότητα.

«Προφίλ Πελάτη" είναι ξεχωριστό μέρος του epes.gr, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών pest.gr,η  ιστοσελίδα κατέχεται από την  PEST CONTROL ROO. Πρόσβαση στο προφίλ του πελάτη γίνεται εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το προφίλ του πελάτη επιτρέπει  να αναθεωρήσει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα που καταχωρούνται κατά την εγγραφή ή σε μεταγενέστερο χρόνο, να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για όλα τα αιτήματά του για την αγορά αγαθών από το pest.gr, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του και πολλά άλλα.

 "Όνομα Χρήστη" υποδεικνύεται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή του στη διεύθυνση pest.gr, χαρακτηρίζει την μοναδικότητα της εγγραφής του πελάτη.


"Κωδικός" επιλέγεται από τον πελάτη ,περιέχει γράμματα ή / και αριθμούς οι οποίοι μαζί το όνομα χρήστη χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα του πελάτη στον ιστοποιό μας και δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του , για να εκτελέσει έγκυρα τις εντολές αγοράς των αγαθών που  προσφέρονται στο pest.gr και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του ιστοποιού. 

 «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει επαγγελματικά ένα τελικό προϊόν ή εισέβαλε σημαντικά για να  αλλάξει ή να μετατραπεί  με σκοπό την θέση του στην αγορά ή παρουσιάζεται ως  παραγωγός με την τοποθέτηση στα εμπορευμάτα, τη συσκευασία  ή σε τεχνικά και εμπορικά έγγραφα το όνομά του ή το σήμα παραγωγής της εταιρίας/του εργοδότη.


"Σύστημα Πληροφοριών" ("System") είναι οποιαδήποτε συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών για την εκτέλεση ενός προγράμματος που παρέχει ή ένα από τα συστατικά του εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων .

"Ιστοσελίδα" ("Σελίδα ") αποτελεί αναπόσπαστο και διακριτό τμήμα της ιστοσελίδας .


"Τα άρθρα και Οι Υπηρεσίες" - κάθε προϊόν και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης έγγραφο που περιγράφεται στο Διάταγμα, το οποίο παραδίδεται στον  Πελάτη από τον πωλητή.

"Συμβόλαιο" - η σύμβαση που συνάπτεται εξ αποστάσεως μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο πλευρών μαζί.

 "Post/Comment" - μια γραπτή εκτίμηση από τον αγοραστή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

«Αξιολόγηση» - ένα μέσο με το οποίο ο πελάτης μπορεί να εκφράσει το βαθμό ικανοποίησης από το προϊόν ή την υπηρεσία. Η βαθμολογία εκφράζεται με "αστέρια", κάθε προϊόν μπορεί να λάβει από ένα έως πέντε αστέρια. Αυτή η ικανοποίηση είναι πάντα συνοδεύεται από το σχόλιο, εγγράφως, που δημιουργήθηκε από τον Αγοραστή / πελάτη.

"Σχόλιο" - μια εκτίμηση ή κριτική παρατήρηση που περιλαμβάνεται σε κάθε θέμα.

«Έγγραφο» - Οι Όροι Χρήσης

«Συναλλαγή» - τραπεζική  εξαργύρωση λογαριασμού ή  καταβολή ποσού μετρητών  που αντιστοιχεί στην αξία της σύμβασης ανεξαρτήτως της μεθόδου παράδοσης.

Με την εγγραφή  Παραγγελίας, ο Αγοραστής συμφωνεί με τη μορφή της επικοινωνίας (μέσω e - mail ή τηλεφωνικά) μέσω της οποίας ο  πωλητής ασκεί τις δραστηριότητές του.

Η Παραγγελία γίνεται δεκτή από το  PEST CONTROL ROO στέλνοντας ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα προς τον καθορισμένο πελάτη e - mail που θα περιέχει :

α. το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του ''PEST CONTROL ROO''

β. Πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των παραγγελθέντων εμπορευμάτων.

γ.Η τιμή πώλησης των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων της.

δ.αξία των ταχυδρομικών  ή μεταφορικών  δαπάνων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς και συνδέονται με την παράδοση της.

ε. ο επιλεγμένος από τον πελάτη  τρόπος πληρωμής, τα εν λόγω δεδομένα για το τιμολόγιο και η διεύθυνση παράδοσης.

Αυτό το αυτοματοποιημένο μήνυμα είναι κατατοπιστικό,αποτελεί επιβεβαίωση της παραγγελίας και η προθεσμία παράδοσης διενεργείται  μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Όλες οι τιμές  στο pest.gr εκφράζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 20%.

Ο πωλητής διανέμει τα προιόντα του μόνο στην Ελλάδα.

Κατά την παραγγελία ενός προϊόντος που επωφελείται από πιστοποιητικό εγγύησης, το πιστοποιητικό εγγύησης εκδίδεται απευθείας από το pest.gr. Περιέχει όλα τα στοιχεία της εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας, η οποία αφαιρεί τα ελαττώματα εντός της περιόδου εγγύησης. Όταν αγοράζετε ένα προϊόν με πιστοποιητικό εγγύησης,ο πελάτης οφείλει λαμβάνε τπ ίδιο πιστοποιητικό  κατά την παράδοση.

Σε περίπτωση απουσίας του πιστοποιητικού εγγύησης, ο Πελάτης ενημερώνει τον πωλητή, στη διεύθυνση e-mail: pestgr.ltd@gmail.com, εντός 48 ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων. Κοινοποιήσεις που λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.

Το Pest Control Roo διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που διατίθενται μέσω pest.gr, μετά από ανακοίνωση με μήνυμα στις ηλεκτρονικές σελίδες του pest.gr ή / και το προφίλ των πελατών του Πελάτη.

Το PEST CONTROL ROO έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αναστείλει την πρόσβαση ή / και να αφαιρέσει θέσεις, σχόλια, εικόνες και άλλα υλικά που δημοσιεύονται από τον  Πελάτη όταν αυτός χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται από το pest.gr με παράβαση της βουλγάρκης νομοθεσίας, οι όροι είναι στην ιστοσελίδα και  μπορεί να είναι, κανόνες υπηρεσίας, Netiquette, εθιμοτυπία και άλλοι ισχύοντες κανονισμοί.

Το PEST CONTROL ROO  έχει  το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες του κατά την εγγραφή τους. Πληροφορίες  από τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί ο πελάτης ,αυτές περιλαμβάνουν, το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που ο πελάτης  παρέχει κατά την εγγραφή του, επίσης ότι εισάγει ή παρέχει  κατά τη λήψη εντολών αγοράς, παραγγελίας, λήψη ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το PEST CONTROL ROO ή υπηρεσίες που εμπλέκονται σε προσφορές, κληρώσεις και διαγωνισμούς, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, ερωτηματολόγια, έντυπα και άλλα.

Το PEST CONTROL ROO επιμελεί και ευθύνεται  για την προστασία των πληροφοριών των πελατών ώστε να ενημερωθεί ο Πελάτης για την αγορά αγαθών και παροχή άλλων υπηρεσιών μέσω του  pest.gr - υπόκειται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις , εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας , ατυχήματος ή κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Στο έντυπο εγγραφής και με τη μορφή της υποβολής αίτησης για αγορά αγαθών η οποία συμπληρώνεται από τον Πελάτη , το PEST CONTROL ROO υποδεικνύει την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής των δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης να τις παράσχει ο Πελάτης . Εκφράζοντας συμφωνία με αυτούς τους Όρους ο Πελάτης συμφωνεί οι  πληροφορίες γι 'αυτόν  να αντιμετωπίζονται όπως προκύπτει από τους κανονισμούς σύμβασης.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν εάν ο πελάτης ή το άτομο υπό τον έλεγχό του διαπράξει κακόβουλες ενέργειες βάσει των παρόντων Όρων ή παραβιάζονται δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων . Σε αυτή την περίπτωση το  PEST CONTROL ROO επιτρέπεται να παρέχει προσωπικές πληροφορίες πελατών σε σχετικά αρμόδια κρατικά όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.